Søgeresultat

udskriv
Dansk Engelsk
p
P.M.V.
pulse modulation
pakkerejse
package tour
inclusive tour
package holiday
pant
security
pantebrev
mortgage deed
fast ejendom
security deed
panterettighed
mortgage right
fast ejendom
pantsætte
mortgage
lånoptagelse i fast ejendom
papirformat
paper size
paper format
papirløst samlivsforhold
cohabitation
paradigme
paradigm
tankesæt
parameter
parameter
handlingsparameter
marketing mix
handlingsmulighed/-variabel i markedsføring
parameteranvendelse
use of the marketing mix
parameterindsats
parameter action
parameter deployment
parameteroptimering
parameter optimisation
parathed
readiness
part
party
flertal: parties
obligations of the parties
partnerskab
partnership
pasform
fit
patientforløb
patient trajectory
patient pathway
patientologi
patientology
læren om at være patient
patientsikkerhed
patient safety
patrontegning
pattern draft
i forbindelse m. vævning
peer-to-peer
peer-to-peer
mindre netværk, hvor brugerne kan benytte hinandens ressourcer
peer learning
pels
fleece
selve pelsen (de afklippede hår) fra især får
fur
pels fra farmproducerede pelsdyr og vilde pelsdyr
fur coat
beklædning
pengeinstitut
financial institution
pengemarked
money market
pengepolitik
monetary policy
pengestrøm
cash flow
finansiel
flow of money
økonomisk
cash generation
fra investering
pensionsopsparing
superannuation
pensionsselskab
pension fund
pensum
core literature
mandatory reading
performance
performance
i betydningen ydeevne (hastighed og lagerplads)
periferiservice
peripheral service
periferiydelse
peripheral service
perifær legitim deltagelse
peripheral legitimate participation
"begreb hentet fra J. Lave & E. Wengers teori
bruges især i forbindelse med aktuelle diskussioner om demokrati og social deltagelse, herunder medborgerskab"
persistens
persistence
permanent lagring
personaleadministration
human resource management
personaleledelsesfunktion
staff management function
personlig udvikling
personal development/growth
personlige egenskaber
personal characteristics
personlig-professionel integration
personal-professional integration
personligt værnemiddel
personal protection
perspektivere
put into perspective
perspektivtegning
perspective drawing
pilotforsøg
pilot test
pilot survey
forbrugerundersøgelse
pilotprojekt
pilot project
pilot study
placering
placement
af bygning på grund
location
situation
placering i landskabet
pladskrav
space requirement
plan
plan
schedule
tidsmæssig
we finished the project ahead of/behind schedule
planlagt studieaktivitet
other planned study activity
begreb i bl.a. Sygeplejerskeuddannelsens studieordning
planlægge
plan
schedule
tidsmæssigt
the meeting is scheduled for Tuesday
organise
planlægning
planning
scheduling
tidsmæssig
process scheduling
organising
planlægningsteori
planning theory
planlægningsværktøj
planning tool
planning software
plantefiber
vegetable fibre
planøkonomi
planned economy
plastlamineret
laminated with plastic
platform
platform
plejeplan
nursing plan of care
care plan
pligtig
compulsory
compulsory attendance
mandatory
mandatory assignment
plisseret
pleated
POD
Print On Demand
pointopsamling
credit accumulation
pointtildeling
credit allocation
credit award
pointtillæg
Poisson fordeling (stat.)
Poisson distribution
poissonfordeling
Poisson distribution
statistik
politik
politics
faget politik
policy
planlagt politik
politiker
politician
politiske målsætninger
political goals
polstring
upholstery
polygon
polygon
polymorf
polymorph(ic)
et objekt, der optræder i flere former. Edb fagudtryk
polær måling
polar measuring
portefølje
portfolio
porteføljemodel
portfolio model
portfolio
portfolio
form for læringsrefleksion og / eller læringsvurdering
portier
concierge
POS
Point Of Sale
kasseterminal
positionering
positioning
positionsmål (øk.)
position objective
post/mail indbakke
mail/e-mail inbox
postliste
mailing list
praksis
practice
industry placement
praksisnær (IT)
applied
i uddannelsesbeskrivelse
practice-based
practice-oriented
praksisorienteret problemstilling
practical problem
PBL style teaching
praktik
placement
britisk
"practical placement (tekn.)
praktikophold
Practical Placement
med henblik på karriere
trainee period
work placement
UK
practical training
specialisation period in company
praktikperiode
practice period
placement period
internship period
praktikvejleder
placement officer
placement supervisor
placement advisor
practice teacher
praktikøvelse
hands-on training
praktisk
practical
realistic
praktisk erfaring
practical experience
hands-on experience
især om praktisk erfaring med maskiner
praktisk prøve
proficiency exam
practical test
presenning
tarpaulin
awning
pressemeddelelse
press release
primo
early
early September
beginning of
primær sunhedstjeneste
primary healthcare service
primær sygepleje
primary nursing
primærfarve
primary colour
primærkilde
primary source
princip
principle
principper for: principles of
prioritering
order of priority
rangordning
mortgaging
lånoptagelse i fast ejendom
pris- og indkomstelasticitet
price and income elasticity
pris- og løndannelse
formation of price and wages
prisdannelse
formation of price
price formation
prisfastsættelse
pricing
prispolitik
pricing policy
prisstrategi
pricing strategy
privatkunde
personal customer
personal client
private client
non-enterprise client
privatøkonomi
personal economics
personal finances
problemafgrænsning
problem delimitation
cf. problemformulering
terms of reference
kommissorium
problem-behandlingsværktøj
conflict management
problembeskrivelse
problem description
problemformulering
identification of problem(s)
cf. problemafgrænsning
terms of reference
kommissorium
problem statement
i hovedopgave
problemløsning
problem solution
problem solving
problemområde
domain
inden for software engineering
customers and accounts are important parts of the domain
problem domain
problemorienteret
problem orientated
UK engelsk
problem oriented
US engelsk
problemorienteret undervisning
problem-based learning
PBL
problemstilling
issue
problem statement
problemformulering ved projekt
research question
procent
per cent
"30 per cent
at fourteen per cent
in percentage terms"
procentdel
percentage
a high/ low/large/small percentage
procesret
law of legal procedure
procesteknolog
AP graduate in Process Technology
proces-teknologuddannelse
AP Degree Programme in Process Technology
producentoverskud
producer surplus
producentretning
producer specialisation
producentvaremarked
business-to-business market
B-to-B market
B2B market
produktafprøvning
product testing
produktanalyse
product analysis
produktansvar
product liability
produktbeskrivelse
product description
produktbeskyttelse
product protection
produktdefinition
product definition
produktidentifikation
product identification
produktion
production
"manufacture
manufacturing"
især maskinproduktion
produktionsanlæg
production plant
produktionsfaktor
production factor
produktionsforløb
manufacturing of a product
produktionsfærdig
ready for production
produktionskørsel
production run
produktionsplanlægning
production planning
produktionsprøve
production sample
produktionssted
place of production
produktionsstyring
production control
production planning and control
produktionsteknolog
AP graduate in Production Technology
produktionsteknologuddannelse
AP Degree Programme in Process Technology
produktionstrin
stage of production
production stage
produktionsvirksomhed
production company
manufacturing company
produktivitet
productivity
produktkategori
product category
produktkendskab
materials and products
fag-/projektbetegnelse på designteknologstudiet
produktlivscyklus
product life cycle / PLC
The PLC curve of this product
produktlivsløb
product life cycle, PLC
produktmix
product mix
produktmodne
finish/mature
develop and finish a model
produktportefølje
product portfolio
produktudformning
product design
produktudvikling
product development
produktudviklingsproces
design process
professionsansvar
professional liability
professionsbachelor
Bachelor
Brug kun professional bachelor når der bruges et eller flere led mere, f.eks. Professionl bachelor programme
Bachelor of Nutrition and Health
Bachelor´s Degree in XX
6-7 semesters uddannelse
professionsbachelor i sygepleje
Bachelor if Science in Nursing
a profession-based and development-based education
professionsbacheloruddannelse
professional bachelor programme
professionsbacheloruddannelse i Finans
Bachelor´s Degree in Financial Management and Services
professionsbacheloruddannelsen i design og business
Bachelor Programme in Design and Business
professionsbasering
profession-based
approach
professionsfagligt
profession oriented
forløb, der er del af læreruddannelse 2007
profession oriented element
professionshøjskole
University College
officiel dansk betegnelse
University of Applied Sciences
professionsområde
business area
business focus area
professionsrelateret refleksion
profession oriented reflexion
professionsretning
professional specialisation
professionsrettet
professionally oriented
generelt
profession-oriented
specifik branche
applied
f.eks. course
profitmargin
profit margin
prognose
forecast
prognosis
prognostificering
forecasting
prognostics
program
program(me)
US: program, UK: programme, EDB dog altid: program
software
IT program
application
programbibliotek
program library
programdesign
program design
programdokumentation
program documentation
programfejl
program error
programkompatibilitet
program compatibility
compability of programs
programkørsel
program run
programmel
software
programmenu
program menu
program selector
programmerbar
programmable
programmere
program
programmeret undervisning
programmed teaching
programmed course
programmeret indlæring
programmed learning
programmering
programming
programmering ved skabelon
programming by sampling
programmeringsparadigme
programming paradigm
programmeringssprog
program language
programming language
computer language
programmeringssystem
programming system
programmeringsteknik
programming technique
programproduktionstid
program production time
programskabelon
program pattern
program template
programstyring
program control
control of programs
program development
development of programs
programudviklingsværktøj
software tool
programvedligeholdelse
program maintenance
projekt
project
paper
om selve rapporten
projektarbejde
project work
projektarbejdsform
project based work
jobplanlægning
project based learning
PBL pædagogik
PBL
projektere
design
pro'ject
plan
projekterende firma
planner
designer
projektering
projecting
designing
planning
projekteringsretning
planning specialisation
design specialisation
projektformulering
project reference
cf. problemformulering
terms of reference
projektforundersøgelse
feasibility study
projektkoordinering
project coordination
projektledelse
Project Management
uddannelsesmodul eller fag
projektledelse, organisation og logistik
project management, organisation and logistics
fag
projektleder
project manager
organiser
projektmedarbejder
project assistant
projektorganiseret
project organised
project based
projektorganiseret undervisning
project organised teaching
projektprøve
project examination
projektramme
project framework
projektrapport
project report
projektstyring
project control
testning
project management
"""håndtering"""
projektstyringssystem
project management system
projektvejleder
tutor
coach
supervisor
proportionering
proportioning
proppenge
corkage
pro-rektor
pro-vice-chancellor
UK
Vice President
US
Pro-Rector
protokolbegreb
protocol concept
register concept
protokoludskrift
register print out
prototype
prototype
Prototypes play an important part in the development of multimedia
pilot model
prædefinere
predefine
prædikat
predicate
"på dansk anvendes ""prædikat"" specielt om ""kvantificerede udsagn"" - se dette"
prædikatslogik
predicate logic
"på dansk anvendes prædikatslogik specielt om ""kvantificerede udsagn"" - se dette"
præfabrikation
prefabrication
præfabrikeret
prefabricated
prefab
præsentations- og forhandlingsteknik, projektledelse og personlig udvikling (PPP)
presentation and negotiation techniques, project management and personal development (PPP)
fag
præsentationsmappe
portfolio (presentation)
præsentationsteknik
presentation technique
præstation
performance
the students' performance at the exams was rather disappointing
præstere
perform
the students performed very well at the exam
prøve
test
examination
#NAVN?
probe
udtaget prøve
prøveform
type of test
cf. prøve
prøvekollektion
sample collection
prøvevilkår
exam regulations
exam under special circumstances
exam conditions
psykiatrisk sygepleje
psychiatric nursing
mental health care
psykisk arbejdsmiljø
psychological work environment
punkteret
dotted
dotted line
punctured
f.x. dæk
punkteret linie
dotted line
punktestimat
selective estimate
statistik
point/scatter estimate
pædagogik
pedagogy
Educational theory
pædagogisk
pedagogical
adj
it is important to understand pedagogical principles when designing a multimedia product
pedagogically
adv
pædagogisk aktivitet
pedagogical activity
pædagogisk aspekt
educational perspective
pedagogical perspective
pædagogiske fag
educational subjects
de 3 pædagogiske fag i læreruddannelsen: pædagogik, psykologi, almen didaktik
educational psychology
i amerikanske og australske uddannelsessystemer
pædagogiske kvalifikationer
teaching qualifications
pære
(light) bulb
the bulb is gone (sprunget)
lamp
el teknisk
påstrygning
fusing
Antal: 255